ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน
ของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564
ประกาศ ก.ถ. หมวด 6 และ หมวด 7
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย ฉบับที่ 3 ปี 2563
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2558
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผล พ.ศ.2558
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขฯ
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มฯ เสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

By huaima

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *