ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ขอเชิญชวน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ (ที่ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ปี ) สังกัดราชการส่วนภูมิภาค (ทั้ง 33 หน่วยงาน)
ร่วมประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ทาง QR Code (ด้านข้าง) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญชวน ประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ร่วมประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ทาง QR Code (ด้านข้าง)
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564