หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ประกาศ….องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รับเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ

แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปเลือกตั้ง อบต.ได้ ทางระบบออนไลน์
ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 21-27 พ.ย.64) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค.64 )

แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปเลือก…

คนเมืองแป้ที่มีผลตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่มีสถานที่รักษาพยาบาลแล้วต้องการกลับมารักษาในจังหวัดแพร่ “ก่อนเดินทาง” ขอให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุข จ.แพร่