หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2566 มีกำหนด 15 วันหากผู้ใดมีญัตติจะเสนอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าพิจารณา สามารถเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 มกราคม 2566 มีกำหนด 15 วัน
หากผู้ใดมีญัตติจะเสนอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าพิจารณา สามารถเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรที่จะทำการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ให้คำนึงปริมาณน้ำที่จะใช้ในการเพาะปลูกว่าเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชหรือไม่ โดยเฉพาะข้าวนาปรัง เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าปริมาณน้ำอาจไม่เพียงพอ ขอให้งดปลูกพืชนั้นๆ ซึ่งหากเกษตรกรปลูกพีชฤดูแล้งและได้รับความเสียหายจากเหตุที่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ไม่ใช่เป็นการเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง เกษตรกรอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการ

แจ้งให้จังหวัดเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมชัง ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มขึ้นฉับพลันและอ่างเก็บน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่ท้ายอ่าง จังหวัดแพร่ (อำเภอสอง ลอง ร้องกวาง วังชิ้น โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ระหว่าง วันที่ 17-21 กันยายน 2565