เรื่องวันที่ประกาศราคากลาง(บาท)
จ้างปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099531783)22 ก.ย. 66280,743.34
จ้างโครงการปรับปรุงรั้วลวดตาข่ายถัก (ล้อมสนามฟุตซอลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า) หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099190264)8 ก.ย. 66200,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองนานายไชย ชมภูยาละ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099189164)8 ก.ย. 66117,900.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง สายทางเข้าบ้านนายอุทัย ชำนาญธรรม หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089645022)29 ส.ค. 66112,436.31
จ้างก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089128600)8 ส.ต. 66200,104.65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089019199)3 ส.ค. 66128,367.96
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยม้า ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079216741)11 ก.ค. 66278,927.89
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางฝายแม่หล่าย-ปง ถึงเขตบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069147700)9 มิ.ย. 66166,600.00
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำเหมืองทุ่่งเพลิงและลำเหมืองทุ่งดอน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059492122)29 พ.ค. 66415,212.33
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านปง ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059364729)23 พ.ค. 66286,280.87
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งล้อม ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059309020)19 พ.ค. 66251,181.84
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งล้อม ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059313949)19 พ.ค. 66253,234.52
จ้างปรับปรุงผิวลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059170661)11 พ.ค. 66255,294.53
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059027977)2 พ.ค. 66250,509.77
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณบ้านนายเอ็ด แก้ววิเศษ ถึงบ้านห้วยฮุง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049168027)18 เม.ย. 66250,551.62
จ้างวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหอย ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037594987)29 มี.ค. 66133,265.56
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณบ้านนายชัชวาล ม้าทอง ถึงนายพนม บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037591524)29 มี.ค. 66249,269.56
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037166378)9 มี.ค. 66271,080.11
ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสดงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (ลากจูง)28 ก.พ. 66880,000.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าปั๊มน้ำมัน PT ถึงทางเข้าบ้านนายสามารถ วิยะ บ้านปง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027348266)17 ก.พ. 66247,523.88
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายทางเพื่อการเกษตร สายทางข้างปั๊มน้ำมันเก่า หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027265612)14 ก.พ. 66104,650.49
ระกวดราคาซื้อโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (ลากจูง) กทอ.65-07-0149 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66027009502)2 ก.พ. 66880,000.00
จ้างก่อสร้างถนนเสริมผิวลดยางแอสฟัลท์ติก สายทางบ้านนางสมหมาย ทะนันชัย หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027011386)1 ก.พ. 66196,000.00
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบลำน้ำแม่หล่าย ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (จำนวน 6 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017119380)9 ม.ค. 66166,500.00
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097401833)15 ก.ย. 65208,000.00
จ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ห้องเก็๋บของด้านหลังอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097372150)14 ก.ย. 65227,500.00
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองป่า หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097243640)9 ก.ย. 65454,868.53
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097242861)9 ก.ย. 65280,906.97
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097238969)9 ก.ย. 65250,000.00
จ้างวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097211150)9 ก.ย. 65246,679.00
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097162244)7 ก.ย. 65110,000.00
จ้างก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097165065)7 ก.ย. 65259,000.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097167790)7 ก.ย. 65164,000.00
จ้างก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097166753)7 ก.ย. 65250,000.00
จ้างก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097091807)5 ก.ย. 65250,000.00
จ้างก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097093168)5 ก.ย. 65218,700.00
จ้างจ้างก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087566180)23 ส.ค. 65218,700.00
จ้างก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087565205)23 ส.ค. 65250,000.00
จ้างก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง บริเวณหลังวัดพงชัย-โรงน้ำดื่มหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087250112)10 ส.ค. 65398,240.91
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077518256)27 ก.ค. 65261,243.73
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายกิติศักดิ์ ม้ามณี หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077227218)12 ก.ค. 65209,000.00
จ้างติดตั้งสายไฟฟ้าถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สายเมน) บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047385886)28 เม.ย. 65153,000.00
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านศรีสิทธิ์ ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047335400)26 เม.ย. 65250,000.00
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047259114)21 เม.ย. 65250,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำน้ำห้วยม้า ช่วงบ้านนายจรัญ ชัยวรรณศาสน์ หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047108786)08 เม.ย. 65174,765.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณบ้านนายชัชวาล ถึงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027150617)09 ก.พ. 65250,000.00
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64097492862)09 พ.ย. 641,998,993.37
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พร.ถ78-005 จากสายห้วยฮ้อ ถึงสายห้วยฮ้อ บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64097491772)14 ต.ค. 644,915,507.27
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้วยม้า – หมู่ที่ 10 บ้านปง ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64097418059) 16 ก.ย. 64 998,900.0
จ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำเหมืองทุ่งดง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097450068) 16 ก.ย. 64 250,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด สายลำเหมืองท่ากีด-ห้วยฟู หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097451335) 16 ก.ย. 64 250,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด สายลำเหมืองปง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097452315 16 ก.ย. 64250,000.00
จ้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำน้ำห้วยม้า หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097384991) 14 ก.ย. 64 132,700.00
จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด สายทางบ้านนางไหล้ บัวระเพ็ชร ถึงบ้านนางหน้อย อาดแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097332639) 13 ก.ย. 64 139,300.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดและวางท่อ คสล. สายบ้านนางราตรี ทนันชัย ถึงบ้านนายเสมอ ม้าชัย หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097015699) 01 ก.ย. 64 250,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดและวางท่อ คสล. ซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097012743)01 ก.ย. 64117,300.00
จ้างปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนางรัชนีวรรณ โฮชิ ถึงบ้านนางพร ตุ้ยดา หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087563774) 26 ส.ค. 64 250,000.00
จ้างปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (จำนวน 2 สายทาง) หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087568034) 26 ส.ค. 64 110,900.00
จ้างปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายทางวัดห้วยหอยดอยมงคล ถึงบ้านนายประยูร ทนันชัย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087568524) 26 ส.ค. 64 250,000.00
จ้างปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายทางบ้านนางอรนพ เชียงเนาว์ ถึงสะพานข้ามลำน้ำแม่หล่าย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087569229) 26 ส.ค. 64263,000.00
จ้างปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์(จำนวน 3 สายทาง) หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087570241) 26 ส.ค. 64 200,000.00
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านปง ตำลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087545984) 25 ส.ค. 64 208,000.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087212064)11 ส.ค. 64129,600.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด สายลำเหมืองทุ่งปง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057414343)28 พ.ค. 2564250,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด สายลำเหมืองนานายจำรัส โยธาดี ถึงหน้าวัดทุ่งล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057414726)28 พ.ค. 2564250,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด สายลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057137742)12 พ.ค. 2564500,000.00
จ้างก่อสร้างเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งพัง ลำห้วยจำฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037403205)22 มี.ค. 2564140,000.00 
จ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายลำเหมืองชาญชัย หมู่ที่ 7,11,13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037270533)16 มี.ค. 2564499,100.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า (ห้องสำนักปลัดและห้องกองคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64027259015)22 ก.พ. 2564700,000
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด และวางท่อ คสล. ซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027383038)22 ก.พ. 2564117,300.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดและวางท่อ คสล. สายบ้านนางราตรี ทนันชัย ถึงบ้านนายเสมอ ม้าชัย หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027350267)19 ก.พ. 2564250,000.00 
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด และวางท่อ คสล. บ้านนางแสงเดือน อินทะจักร์ ถึงลำน้ำแม่หล่าย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017550902)28 ม.ค. 2564250,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดและขุดวางท่อ คสล. หน้าบ้าน น.ส.วราภรณ์ นันตาแสง ถึงศาลาอเนกประสงค์รังคศิริ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017488227)26 ม.ค. 256425,000.00

By huaima

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *