(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

เรื่องวันที่ประกาศงบประมาณโครงการ(บาท)
จ้างรถขุดในการขยายระบบส่งน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ (สำหรับงานระบบประปา) หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099440559)19 ก.ย. 25665,600.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099436764)19 ก.ย. 25665,800.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099365360)15 ก.ย. 256614,558.00 
จ้างโครงการปรับปรุงรั้วลวดตาข่ายถัก (ล้อมสนามฟุตซอลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า) หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099190264)14 ก.ย. 2566200,000.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099331439)14 ก.ย. 256614,655.00
ซื้อวัสดุอื่น (กิจการประปา) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099330678)14 ก.ย. 256610,695.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099330193)14 ก.ย. 25667,430.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099329247)14 ก.ย. 256627,085.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099269965)12 ก.ย. 25669,110.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099239213)11 ก.ย. 25668,735.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099182191)8 ก.ย. 256620,000.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099115561)6 ก.ย. 256613,200.00
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5257 แพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099079010)5 ก.ย. 25667,800.00
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099081396)5 ก.ย. 256621,570.99
จ้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089671956)4 ก.ย. 2566100,000.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง สายทางเข้าบ้านนายอุทัย ชำนาญธรรม หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089645022)4 ก.ย. 2566125,400.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099013595)1 ก.ย. 25667,600.00
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099014066)1 ก.ย. 256614,000.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน กันยายน 2566 และสมทบอาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089685720)31 ส.ค. 256676,389.48
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน กันยายน 2566 และสมทบอาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089685244)31 ส.ค. 256624,991.62
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089646295)29 ส.ค. 25666,720.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089527181)24 ส.ค. 25665,750.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089525454)24 ส.ค. 256611,800.00
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089419249)21 ส.ค. 256613,000.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089418647)21 ส.ค. 25665,980.00
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089429276)21 ส.ค. 256664,400.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089312508)16 ส.ค. 256615,850.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำเหมืองนานายเชิด ม้าชัย ? ลำห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089167796)11 ส.ค. 256622,600.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089049362)11 ส.ค. 256615,850.00
จ้างก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089128600)10 ส.ค. 2566200,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089132476)8 ส.ค. 256612,962.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089019199)8 ส.ค. 2566134,000.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089049362)4 ส.ค. 256615,850.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66089015830)3 ส.ค. 25669,000.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079609852)27 ก.ค. 256623,977.20
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079609358)27 ก.ค. 25667,303.40
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079470076)21 ก.ค. 25665,600.0
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8334 แพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079474233)21 ก.ค. 256610,570.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079413246)19 ก.ค. 256613,471.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079419807)19 ก.ค. 256615,820.00
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยม้า ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079216741)18 ก.ค. 2566311,000.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079361630)17 ก.ค. 256613,110.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079319564)14 ก.ค. 25667,400.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางฝายแม่หล่าย-ปง ถึงเขตบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069147700)13 ก.ค. 2566166,600.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079281483)13 ก.ค. 25667,090.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079114926)6 ก.ค. 256611,600.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079017161)3 ก.ค. 256623,977.20
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079016987)3 ก.ค. 25667,303.40
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66079019889)3 ก.ค. 256612,000.00
จ้างซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรังชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณสายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069613022)30 มิ.ย. 25666,848.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069552899)28 มิ.ย. 256614,140.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069460338)23 มิ.ย. 256615,000.00
จ้างแผ้วถางลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ในเขตตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069358085)21 มิ.ย. 256630,000.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069296323)16 มิ.ย. 25666,600.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069248519)14 มิ.ย. 256615,000.00 
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองสาธารณะทุ่งเพลิง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059367683)9 มิ.ย. 256660,600.00
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำเหมืองทุ่่งเพลิงและลำเหมืองทุ่งดอน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059492122)9 มิ.ย. 2566442,000.00
ซื้อวัสดุยายพาหนะและขนส่งสำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5257 แพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069154182)9 มิ.ย. 256622,800.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069153860)9 มิ.ย. 25667,480.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069103382)7 มิ.ย. 256610,932.00
จ้างซ่อมแซมท่อลอดข้ามถนนการเกษตรชำรุดเสียหาย บริเวณลำน้ำห้วยม้า หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069027604)2 มิ.ย. 256611,700.00
ซื้อวัสดุอื่น (งานประปา) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66069029283)2 มิ.ย. 25667,030.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งล้อม ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059313949)1 มิ.ย. 2566250,000.00
จ้างวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหอย ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037594987)1 มิ.ย. 2566133,700.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059560030)31 พ.ค. 256625,176.06
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059559850)31 พ.ค. 25667,668.57
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059405317)29 พ.ค. 256627,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059484677)29 พ.ค. 25665,855.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059484324)29 พ.ค. 25666,814.00
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านปง ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059364729)29 พ.ค. 2566287,000.00 
จ้างวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหอย ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037594987)23 พ.ค. 2566133,700.00
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งล้อม ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059309020)22 พ.ค. 2566251,000.00
จ้างก่อสร้างทางลาดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองนานายเพิ่ม โลกคำลือ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059312785)22 พ.ค. 256691,000.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059310256)19 พ.ค. 25666,641.00
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 81-5257 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059253684)16 พ.ค. 256658,974.12
จ้างปรับปรุงผิวลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059170661)15 พ.ค. 2566250,200.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059229754)15 พ.ค. 25669,495.00
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059177415)15 พ.ค. 256629,324.0
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059223551)12 พ.ค. 256618,603.00 
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า วันที่ 15 – 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059242555)12 พ.ค. 256617,172.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059163094)11 พ.ค. 25669,520.00
จ้างขุดรื้อรางระบายน้ำ บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059166151)11 พ.ค. 25666,420.0
จ้างซ่อมแซมไหล่ทางที่ทรุดตัวที่เกิดจากน้ำกัดเซาะ บริเวณลำน้ำห้วยม้า หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059165166)11 พ.ค. 25667,200.00
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059223551)11 พ.ค. 256618,603.00
จ้างซ่อมแซมไหล่ทางที่เกิดจากน้ำกัดเซาะไหล่ทางถนน หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059006534)02 พ.ค. 25667,169.00
จ้างจัดทำเว็บไซด์ดูแลแก้ไขข้อมูลและต่ออายุโดเมนเว็บไซด์์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059003983)01 พ.ค. 256613,000.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049296888)25 เม.ย. 256619,250.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณบ้านนายเอ็ด แก้ววิเศษ ถึงบ้านห้วยฮุง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049168027)20 เม.ย. 2566251,000.00
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 6146 แพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049230455)20 เม.ย. 256638,000.0
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049202236)19 เม.ย. 25665,780.00
จ้างเหมาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน การจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049165719)18 เม.ย. 256618,900.00
จ้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049055823)10 เม.ย. 256699,000.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049060374)7 เม.ย. 256666,000.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณบ้านนายชัชวาล ม้าทอง ถึงนายพนม บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037591524)4 เม.ย. 2566251,000.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037645980)31 มี.ค. 25668,390.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน เมษายน 2566 และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037646400)31 มี.ค. 25669,146.25
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู) ห้องเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037554394)29 มี.ค. 256616,800.00
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8334 แพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037551016)28 มี.ค. 256611,530.00
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายทางเพื่อการเกษตร สายทางข้างปั๊มน้ำมันเก่า หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027265612)28 มี.ค. 2566104,650.49
ซื้อวัสดุอื่น (งานประปา) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037456120)23 มี.ค. 25665,173.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037166378)21 มี.ค. 2566271,080.11
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037332894)17 มี.ค. 256616,500.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037215719)13 มี.ค. 25665,700.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037124535)9 มี.ค. 25665,700.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037156079)9 มี.ค. 25666,855.00
ประกวดราคาซื้อโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (ลากจูง) กทอ.65-07-0149 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66027009502)8 มี.ค. 2566880,000.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037124535)8 มี.ค. 25665,700.00
ซื้อบริหารจัดการสภาพแวดล้อมปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037215156)7 มี.ค. 256622,000.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037036135)2 มี.ค. 256613,990.00
หมายเลขทะเบียน 81-5257 แพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037044942)2 มี.ค. 256631,500.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน มีนาคม 2566 และช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027573612)28 ก.พ. 256676,698.42
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027572973)28 ก.พ. 25668,048.70
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027498634)24 ก.พ. 256610,770.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027508293)24 ก.พ. 256617,640.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027507958)24 ก.พ. 256614,290.0
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าปั๊มน้ำมัน PT ถึงทางเข้าบ้านนายสามารถ วิยะ บ้านปง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027348266)23 ก.พ. 2566247,523.88
จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องที่ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027321628)16 ก.พ. 256660,000.00
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117006078)15 ก.พ. 256618,700.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027234541)13 ก.พ. 25666,450.00
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่การเกษตรตำบลห้วยม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027124801)7 ก.พ. 25667,040.00
จ้างก่อสร้างถนนเสริมผิวลดยางแอสฟัลท์ติก สายทางบ้านนางสมหมาย ทะนันชัย หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027011386)3 ก.พ. 2566196,000.00
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017593851)31 ม.ค. 256624,300.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017599780)31 ม.ค. 256624,390.60
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017597705)31 ม.ค. 25666,201.00
จ้างซ่อมแซมคอสะพานข้ามลำน้ำแม่หล่าย บ้านวังเย็น หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017565343)30 ม.ค. 25668,200.00
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมถมลูกรังทับหลังท่อปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยบริเวณถนนลูกรังเลียบลำเหมืองร่องจ้อน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017564072)30 ม.ค. 25668,800.00
จ้างก่อสร้างราวกันตก สายทางถนนเลียบลำน้ำแม่หล่าย หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017121968)13 ม.ค. 256630,000.00
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบลำน้ำแม่หล่าย ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (จำนวน 6 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017119380)13 ม.ค. 2566166,500.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017227363)12 ม.ค. 256620,300.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017226764)12 ม.ค. 25667,700.00
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3251 แพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017231294)12 ม.ค. 25666,859.77
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3254 แพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017130551)9 ม.ค. 256620,000.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017084636)6 ม.ค. 256613,000.00
จ้างถมดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตรบริเวณสายทางร่องจ้อน – ร่องคาว และสายทาบงลำเหมืองห้วยหอย หมู่ที่ 3,5,10,11 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017057797)5 ม.ค. 256640,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุม) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า (เลขที่โครงการ : 66017058720)5 ม.ค. 256636,000.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017012625)3 ม.ค. 256610,375.00
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017029711)29 ธ.ค. 256525,515.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127542479)29 ธ.ค. 256525,610.13
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127542258)29 ธ.ค. 25656,511.05
จ้างปรับเกลี่ยกองขยะบริเวณภายในบ่อทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127477533)26 ธ.ค. 256532,000.00
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5257 แพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127427206)23 ธ.ค. 25655,350.00
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 6146 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127273517)16 ธ.ค. 25656,100.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 6512718140513 ธ.ค. 25657,600.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127194155)13 ธ.ค. 256516,295.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127134492)8 ธ.ค. 256517,030.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127113846)7 ธ.ค. 256516,880.00
ซื้อวัสดุการเกษตร ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117572931)30 พ.ย. 256511,445.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117572119)30 พ.ย. 256522,128.54
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117571311)30 พ.ย. 25655,625.90
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117424683)23 พ.ย. 256516,780.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117373389)21 พ.ย. 25656,735.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117346532)18 พ.ย. 256511,940.00
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117346355)18 พ.ย. 256513,680.00
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117346004)18 พ.ย. 25659,041.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117214350)11 พ.ย. 25655,640.00
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107374941)31 ต.ค. 256520,328.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107384378)31 ต.ค. 256525,767.28
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107383710)31 ต.ค. 25656,369.44 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านปง หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ยาว 598.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,332.2 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097504508)30 ก.ย. 2565947,000.00
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097753517)29 ก.ย. 256517,010.00
จ้างก่อสร้างราวกันตก บริเวณลำเหมืองหลวง ข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097660753)28 ก.ย. 256541,000.00
จ้างก่อสร้างทางข้ามคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนทางข้ามรางรินส่งน้ำทุ่งใหม่ฝั่งขวา หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097483228)27 ก.ย. 256512,000.00
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองป่า หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097243640)23 ก.ย. 2565454,868.53
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097238969)23 ก.ย. 2565250,000.00
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097242861)23 ก.ย. 2565280,906.97
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางศุภลักษณ์ เนื่องจากจ้อย หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097236209)23 ก.ย. 256585,000.00
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097601621)23 ก.ย. 25655,960.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ครบตามเงินที่จัดสรรให้ครบจำนวน 260 วัน สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097609082)23 ก.ย. 256540,366.84
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ครบตามเงินที่จัดสรรให้ครบจำนวน 260 วัน สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097608554)23 ก.ย. 25658,820.96
จ้างเปลี่ยนถังประปาพร้อมปั๊มน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097094123)23 ก.ย. 256545,772.83
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097401833)23 ก.ย. 2565208,000.00
จ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ห้องเก็๋บของด้านหลังอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097372150)23 ก.ย. 2565227,500.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097167790)23 ก.ย. 2565164,000.00
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097544115)22 ก.ย. 25655,900.00
จ้างก่อสร้างฝารางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097048436)22 ก.ย. 256594,000.00
จ้างซ่อมแซมถนนบริเวณปากทางเข้าสำนักสงฆ์ทางด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097577202)22 ก.ย. 25655,800.00
จ้างซ่อมแซมอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097432082)16 ก.ย. 256525,000.00
จ้างซ่อมแซมถนนบริเวณปากทางเข้าสำนักสงฆ์ทางด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097364423)15 ก.ย. 25655,800.00 
จ้างก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097166753)14 ก.ย. 2565250,000.00
จ้างวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097211150)14 ก.ย. 2565246,679.00
จ้างรถแแบล็คโฮขุดลอกลำเหมืองเปิดทางน้ำกรณีน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 4,8 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097361896)14 ก.ย. 25659,000.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097283481)12 ก.ย. 256515,770.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097282794)12 ก.ย. 256516,510.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097282135)12 ก.ย. 25657,160.00
จ้างก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097165065)12 ก.ย. 2565259,000.00
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097162244)12 ก.ย. 2565110,000.00
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (เลขที่โครงการ : 65097290842)12 ก.ย. 256511,700.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097231762)9 ก.ย. 256510,423.00
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางจากบ้านนายชัชวาลย์ ม้าทอง ถึงสวนโอปอ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097232834)9 ก.ย. 25656,300.00
จ้างก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097093168)9 ก.ย. 2565218,700.0
จ้างก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097091807)9 ก.ย. 2565250,000.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097084189)5 ก.ย. 25656,840.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097083991)5 ก.ย. 256515,050.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097083840)5 ก.ย. 25655,275.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097042182)2 ก.ย. 25657,350.80 
ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097060932)2 ก.ย. 256528,513.00
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ประเภท หนังสือ,หนังสือนิทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097083218)2 ก.ย. 25655,515.00
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087757069)29 ส.ค. 256519,740.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087734476)29 ส.ค. 256530,623.12
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087479146)19 ส.ค. 25659,287.00
จ้างก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง บริเวณหลังวัดพงชัย-โรงน้ำดื่มหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087250112)19 ส.ค. 2565398,240.91
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087405384)17 ส.ค. 25659,880.00
ซื้อวัสดุกีฬาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087401387)17 ส.ค. 256517,710.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087366413)16 ส.ค. 256513,480.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087369781)16 ส.ค. 25657,378.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087281165)11 ส.ค. 256517,880.00
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า (ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087283150)11 ส.ค. 256514,000.00
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5257 แพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087213936)9 ส.ค. 256517,732.04
จ้างรถแบล๊คโฮปรับพื้นที่บริเวณที่ทำการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087174943)8 ส.ค. 256513,600.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087190294)8 ส.ค. 256510,150.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077518256)8 ส.ค. 2565252,000.00
ซื้อวัสดุอื่น (กิจการประปา) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087106134)4 ส.ค. 25658,700.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087105614)4 ส.ค. 25655,034.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087071389)3 ส.ค. 256510,570.00
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077507026)27 ก.ค. 256521,714.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077514609)27 ก.ค. 256525,912.04
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077513923)27 ก.ค. 25656,803.72
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) ของงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077376247)21 ก.ค. 256522,000.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077370029)21 ก.ค. 256511,000.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077379649)21 ก.ค. 256522,000.00
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายกิติศักดิ์ ม้ามณี หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077227218)18 ก.ค. 2565209,000.00
จ้างตกแต่งขบวนแห่เทียนพรรษาพร้อมจัดหาเครื่องสังฆทานตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077198223)11 ก.ค. 25659,400.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077202484)11 ก.ค. 256513,920.00
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077201712)11 ก.ค. 256511,701.00
ซื้อวัสดุอื่น (งานประปา) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077127628)7 ก.ค. 25656,120.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067620297)30 มิ.ย. 256518,845.12
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067637366)30 มิ.ย. 256515,456.00
จ้างแผ้วถางลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067596314)29 มิ.ย. 256530,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067463904)23 มิ.ย. 256512,740.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067435616)22 มิ.ย. 25655,790.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067341238)20 มิ.ย. 25657,033.00
จ้างบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน การจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067383543)20 มิ.ย. 256518,900.00
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีดตามโครงการปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067374331)17 มิ.ย. 256516,500.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067310256)16 มิ.ย. 256510,000.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067191815)10 มิ.ย. 256513,370.00
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุกวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067074638)6 มิ.ย. 256521,400.00
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 15,000 บีทียู ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067034320)2 มิ.ย. 256525,700.00
จ้างปรับเกลี่ยกองขยะมูลฝอยบริเวณภายในบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057278778)19 พ.ค. 256535,000.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057267165)18 พ.ค. 256511,250.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057254042)12 พ.ค. 256512,738.88
จ้างติดตั้งสายไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สายเมน) บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057117474)12 พ.ค. 256553,000.00
จ้างติดตั้งสายไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สายเมน) บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057117047)12 พ.ค. 2565100,000.00
ซื้อสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057147221)06 พ.ค. 256539,525.00
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านศรีสิทธิ์ ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047335400)05 พ.ค. 2565250,000.00
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047259114)03 พ.ค. 2565250,000.00
จ้างบรรจุเคมีดับเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057008522)03 พ.ค. 256513,200.00
จ้างติดตั้งสายไฟฟ้าถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สายเมน) บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047385886)02 พ.ค. 2565153,000.00
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047421479)29 เม.ย. 256517,157.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057012695)29 เม.ย. 25656,388.94
จ้างรื้อถอนสูบน้ำ ตรวจเช็คทำความสะอาดปั๊มน้ำบาดาลและตรวจสอบท่อสูนบ้ำบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047334385)26 เม.ย. 256514,200.00
จ้างประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047251609)18 เม.ย. 25653,990.00
จ้างโครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำน้ำห้วยม้า ช่วงบ้านนายจรัญ ชัยวรรณศาสน์ หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047108786)11 เม.ย. 2565174,765.00
จ้างซ่อมแซมขุดรื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตแะวางท่อระบายน้ำคอนกรีตใหม่ (จำนวน 2 แห่ง) หมู่ที่ 11 , 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047106169)8 เม.ย. 25659,750.00
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5257 แพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047055254)5 เม.ย. 25655,424.90
ซื้อเครื่องตัดหญ็าแบบข้ออ่อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047038373)4 เม.ย. 256510,600.0
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037562375)31 มี.ค. 25655,849.36
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037517862)29 มี.ค. 256536,167.50
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027477898)28 ก.พ. 256533,274.10
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027477416)28 ก.พ. 25657,913.84
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027478900)28 ก.พ. 25657,000.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณบ้านนายชัชวาล ถึงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027150617)23 ก.พ. 2565250,000.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์แบะการแพทย์ ของงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027295865)17 ก.พ. 256566,000.00
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ดำเนินการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027256967)15 ก.พ. 25656,850.39
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027028313)31 ม.ค. 256523,128.70
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017488706)31 ม.ค. 256523,003.68
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017487726)31 ม.ค. 25655,500.88
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017490907)31 ม.ค. 256517,556.00
เช่าเซฟเวอร์สำรองข้อมูล และค่าบริการดูแลแก้ไขข้อมูลเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017447175)27 ม.ค. 256513,000.00
ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุประปา) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017405083)26 ม.ค. 256510,054.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017404368)26 ม.ค. 25655,759.00
จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่การเกษตรตำบลห้วยม้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017360315)24 ม.ค. 25655,940.00
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-63-0005 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017153530) 12 ม.ค. 2565 7,600.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017152641) 12 ม.ค. 2565 9,665.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017151757) 12 ม.ค. 2565 7,670.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017150096)12 ม.ค. 25657,800.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127500525)30 ธ.ค. 256424,082.80
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127500245)30 ธ.ค. 25645,790.40
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127269762) 17 ธ.ค. 2564 13,560.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127269425) 17 ธ.ค. 2564 10,676.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127246398)16 ธ.ค. 25647,068.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127246083) 16 ธ.ค. 2564 9,690.00
จ้างทำฝางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางทดแทนของเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127227478) 15 ธ.ค. 25649,000.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127194656) 14 ธ.ค. 256431,810.00
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์ประสานงานเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127038839) 02 ธ.ค. 2564 33,283.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประสานงานเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127038227)02 ธ.ค. 25645,500.00
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117511720) 30 พ.ย. 2564 18,480.00
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117457121) 30 พ.ย. 2564 100,000.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117519052) 30 พ.ย. 2564 24,082.80
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117517001) 30 พ.ย. 25645,790.40
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117455707) 26 พ.ย. 2564 10,350.00
จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117466989) 26 พ.ย. 2564 17,100.00
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64097492862)22 พ.ย. 25642,011,000.00
จ้างทำโครงป้ายประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117322498)19 พ.ย. 256456,200.00
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117299915)18 พ.ย. 25648,550.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117135141) 09 พ.ย. 2564 10,170.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117134619) 09 พ.ย. 2564 5,800.00
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดป้องกันโควิด19 ประจำศูนญ์ประสานการเลือกตั้ง และประจำหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117137395) 09 พ.ย. 256413,520.00
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุและผู่ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟู ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117042986) 03 พ.ย. 2564 30,500.00
จ้างปรับเกลี่ยบ่อขยะและระบายน้ำออกจากบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117045001)03 พ.ย. 256428,800.00
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117003668) 01 พ.ย. 2564 9,600.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงิน) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117003204)01 พ.ย. 25647,000.00
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พร.ถ78-005 จากสายห้วยฮ้อ ถึงสายห้วยฮ้อ บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64097491772) 29 ต.ค. 25644,625,000.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117006023) 29 ต.ค. 2564 6,369.44
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117005565) 29 ต.ค. 2564 25,912.04
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 256 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117015671) 29 ต.ค. 2564 26,491.08
ประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้าประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (เลขที่โครงการ : 64117034436)29 ต.ค. 256420,328.00
ซื้อคู่มือกรรมการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107227019)21 ต.ค. 25649,100.00
ซื้อแบบพิมพ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107153719) 15 ต.ค. 2564 43,495.00
วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า (เลขที่โครงการ : 64107153211) 15 ต.ค. 256450,778.00
ซื้อบอร์ดกระดานติดป้ายประกาศเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107138214) 14 ต.ค. 256454,600.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107109337) 01 ต.ค. 2564 26,447.24
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107108871)01 ต.ค. 25646,537.52
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097769841) 28 ก.ย. 2564 13,939.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097772845) 28 ก.ย. 2564 11,020.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097772448) 28 ก.ย. 2564 9,845.00 
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097672347) 23 ก.ย. 2564 16,216.00
จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097599753) 23 ก.ย. 2564 14,000.00
จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างอาคารเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097606784) 23 ก.ย. 2564 31,000.00
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้วยม้า – หมู่ที่ 10 บ้านปง ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64097418059) 23 ก.ย. 2564998,900.00
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บก 81-5257 แพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097667705) 23 ก.ย. 2564 8,870.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097623751) 22 ก.ย. 2564 12,527.64
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097623031) 22 ก.ย. 2564 12,042.80
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด สายลำเหมืองปง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097452315) 21 ก.ย. 2564 250,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด สายลำเหมืองท่ากีด-ห้วยฟู หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097451335) 21 ก.ย. 2564 250,000.00
จ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำเหมืองทุ่งดง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097450068)21 ก.ย. 2564250,000.00
จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด สายทางบ้านนางไหล้ บัวระเพ็ชร ถึงบ้านนางหน้อย อาดแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097332639) 16 ก.ย. 2564 139,300.00
จ้างวางท่อระบายน้ำ สายร้องบัว หมู่ที่ 1,2,3,6 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097335884) 16 ก.ย. 2564 79,835.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097441192) 16 ก.ย. 2564 12,381.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097439601) 16 ก.ย. 2564 6,455.00
จ้างประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097446250) 16 ก.ย. 2564 14,000.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097336939)13 ก.ย. 256410,050.00
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV) ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097240143) 09 ก.ย. 256417,800.00
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8334 แพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097180257) 07 ก.ย. 2564 7,270.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097130942) 06 ก.ย. 2564 27,800.00
ซื้อวัสดุการเกษตร ของงานเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097069156) 03 ก.ย. 2564 9,380.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดและวางท่อ คสล. สายบ้านนางราตรี ทนันชัย ถึงบ้านนายเสมอ ม้าชัย หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097015699) 03 ก.ย. 2564 250,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดและวางท่อ คสล. ซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097012743) 03 ก.ย. 2564 117,300.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097039572) 02 ก.ย. 2564 6,240.00
จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย (หอกระจายข่าว) หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097041956) 02 ก.ย. 256450,000.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097005975) 01 ก.ย. 2564 16,360.00
จ้างปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนทางเข้าโรงเรียนห้วยม้าสุนทรนิวาส หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม้า อำเภเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087647139) 01 ก.ย. 2564 83,000.0
จ้างปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายทางเข้า พร.สต.ห้วยฮุง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม้า อำเภเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087646752)01 ก.ย. 256487,500.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087679635) 31 ส.ค. 2564 24,596.04
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087678126) 31 ส.ค. 2564 6,079.92
จ้างประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.ห้วยม้า ประจำเดือน กันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087675514) 31 ส.ค. 2564 18,480.00
จ้างปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์(จำนวน 3 สายทาง) หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087570241) 30 ส.ค. 2564 200,000.00
จ้างปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายทางบ้านนางอรนพ เชียงเนาว์ ถึงสะพานข้ามลำน้ำแม่หล่าย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087569229) 30 ส.ค. 2564 263,000.00
จ้างปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายทางวัดห้วยหอยดอยมงคล ถึงบ้านนายประยูร ทนันชัย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087568524) 30 ส.ค. 2564 250,000.00
จ้างปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (จำนวน 2 สายทาง) หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087568034) 30 ส.ค. 2564 110,900.00
จ้างปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนางรัชนีวรรณ โฮชิ ถึงบ้านนางพร ตุ้ยดา หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087563774) 30 ส.ค. 2564 250,000.00
ซื้อวัสดุอื่น (รองเท้าดับเพลิง) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087599850) 27 ส.ค. 256410,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087599460) 27 ส.ค. 256414,400.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087601769) 27 ส.ค. 2564 5,410.00
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านปง ตำลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087545984) 26 ส.ค. 2564208,000.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087457884) 23 ส.ค. 256414,400.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087457329) 23 ส.ค. 256417,030.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087456652) 23 ส.ค. 256414,983.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087310848) 17 ส.ค. 2564 20,470.00
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087256995) 13 ส.ค. 2564 32,400.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087212064) 11 ส.ค. 2564 129,600.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087211205)11 ส.ค. 25648,583.00
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087091624) 05 ส.ค. 2564 5,800.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087016795) 02 ส.ค. 2564 20,270.00
ซื้อวัสดุอื่น (กิจการประปา) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087016408) 02 ส.ค. 2564 16,566.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087015918)02 ส.ค. 256414,665.00 
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087025623) 30 ก.ค. 2564 6,079.92
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087026076) 30 ก.ค. 2564 24,596.04
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า ประจำเดือน สิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077523996) 30 ก.ค. 2564 18,480.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077510615) 29 ก.ค. 2564 23,000.00
ซื้อวัสดุอื่น (งานประปา) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077393402) 21 ก.ค. 2564 6,435.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077392579) 21 ก.ค. 2564 8,038.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนสูงบานทึบ) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077337746)19 ก.ค. 256419,200.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077351359)19 ก.ค. 25649,113.00
ซื้อสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077311533)16 ก.ค. 25647,417.00
ซื้อสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077312023)16 ก.ค. 256414,188.00
จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด สายลำเหมืองแตเก๊ามื้น หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067218113)15 ก.ค. 256477,600.00
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077219928)12 ก.ค. 256410,320.00
จ้างปรับเกลี่ยกองขยะของบ่อทิ้งขยะองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077171696)09 ก.ค. 256439,000.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077130175)07 ก.ค. 25648,340.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077029805)02 ก.ค. 256412,511.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077002361)01 ก.ค. 256423,000.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077028994)30 มิ.ย. 256430,279.04
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077028304)30 มิ.ย. 25647,397.72
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5257 แพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067562875)29 มิ.ย. 256411,954.04
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067244866)15 มิ.ย. 256456,000.00
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า ประจำเดือน มิถุนายน 25654 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067201959)11 มิ.ย. 256411,180.00 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067139407)09 มิ.ย. 25647,020.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ฟลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ของนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067138591)09 มิ.ย. 256439,312.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067116048)08 มิ.ย. 25648,640.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067115947)08 มิ.ย. 256410,515.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067084976)07 มิ.ย. 25648,990.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด สายลำเหมืองนานายจำรัส โยธาดี ถึงหน้าวัดทุ่งล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057414726)02 มิ.ย. 2564250,000.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067033039)02 มิ.ย. 256414,300.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด สายลำเหมืองทุ่งปง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057414343)02 มิ.ย. 2564250,000.00
จ้างรถเครื่องจักรกล (รถแบล์คโฮ ขนาด PC120) สำหรับตักทราย สำหรับทำการซ่อมแซมเสริมคันกั้นกระสอบทราย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057390977)27 พ.ค. 256410,150.00
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังและทำการปรับเกลี่ยถนนลูกรังในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057338938)24 พ.ค. 256427,200.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด สายลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057137742)20 พ.ค. 2564500,000.00
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057159957)13 พ.ค. 256410,600.00
ซื้อวัสดุอื่น (กิจการประปา) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047309938)23 เม.ย. 256426,720.00
ซื้อวัสดุอื่น (กิจการประปา) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047309822)23 เม.ย. 25647,956.00
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047180428)16 เม.ย. 256417,400.00
จ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายลำเหมืองชาญชัย หมู่ที่ 7,11,13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037270533)30 มี.ค. 2564499,100.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037562515)30 มี.ค. 25647,178.76
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/253 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037564541)30 มี.ค. 256435,776.50
จ้างก่อสร้างเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งพัง ลำห้วยจำฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037403205)29 มี.ค. 2564140,000.00
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร ประจำเดือน เมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037476534)25 มี.ค. 256418,360.00
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037435919)23 มี.ค. 256434,000.00
จ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037399665)22 มี.ค. 25646,800.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า (ห้องสำนักปลัดและห้องกองคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64027259015)09 มี.ค. 2564700,000.00
ซื้อสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037064904)04 มี.ค. 256421,600.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037025263)02 มี.ค. 25649,795.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037005723)01 มี.ค. 256411,800.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในโรงเรียนในเขตตำบลห้วยม้า ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037005317)01 มี.ค. 256426,491.08
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยม้า ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037008107)01 มี.ค. 25647,817.04
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด และวางท่อ คสล. ซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027383038)24 ก.พ. 2564117,300.00
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลื่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5257 แพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027417117)23 ก.พ. 256428,510.15
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดและวางท่อ คสล. สายบ้านนางราตรี ทนันชัย ถึงบ้านนายเสมอ ม้าชัย หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027350267)23 ก.พ. 2564250,000.00
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5257 แพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027384310)22 ก.พ. 25648,600.00
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน และการรื้อถอนท่อสูบน้ำบาดาล ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027327883)18 ก.พ. 25646,300.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027327358)18 ก.พ. 25648,863.00
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027326411)18 ก.พ. 256410,101.00
จ้างจัดทำเว็บไซด์หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027299891)17 ก.พ. 256413,000.00
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 6146 แพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027298503)17 ก.พ. 256414,200.00
จ้างทาสีป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและทำบ่อทรายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027138981)08 ก.พ. 25646,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหวยม้า (เลขที่โครงการ : 64027138481)08 ก.พ. 256423,000.00
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5257 แพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027138054)08 ก.พ. 256424,000.00
จ้างทำเหล็กดัดหน้าต่างห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027059908)03 ก.พ. 256424,500.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027059350)03 ก.พ. 25649,610.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด และวางท่อ คสล. บ้านนางแสงเดือน อินทะจักร์ ถึงลำน้ำแม่หล่าย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017550902)01 ก.พ. 2564250,000.00

By huaima

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *