เดือน: ธันวาคม 2022

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 มกราคม 2566 มีกำหนด 15 วัน
หากผู้ใดมีญัตติจะเสนอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าพิจารณา สามารถเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสรรหาและเลือกสรรฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรที่จะทำการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ให้คำนึงปริมาณน้ำที่จะใช้ในการเพาะปลูกว่าเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชหรือไม่ โดยเฉพาะข้าวนาปรัง เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าปริมาณน้ำอาจไม่เพียงพอ ขอให้งดปลูกพืชนั้นๆ ซึ่งหากเกษตรกรปลูกพีชฤดูแล้งและได้รับความเสียหายจากเหตุที่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ไม่ใช่เป็นการเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง เกษตรกรอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการ