เดือน: มกราคม 2022

ประกาศ….องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รับเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ