(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

เรื่องวันที่ประกาศราคากลาง(บาท)
จ้างจ้างก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087566180)23 ส.ค. 65218,700.00
จ้างก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087565205)23 ส.ค. 65250,000.00
จ้างก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง บริเวณหลังวัดพงชัย-โรงน้ำดื่มหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087250112)10 ส.ค. 65398,240.91
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077518256)27 ก.ค. 65261,243.73
จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายกิติศักดิ์ ม้ามณี หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077227218)12 ก.ค. 65209,000.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณบ้านนายชัชวาล ถึงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027150617)09 ก.พ. 65250,000.00
จ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำเหมืองทุ่งดง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097450068) 16 ก.ย. 64 250,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด สายลำเหมืองท่ากีด-ห้วยฟู หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097451335) 16 ก.ย. 64 250,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด สายลำเหมืองปง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 6409745231516 ก.ย. 64250,000.00
จ้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำน้ำห้วยม้า หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097384991)14 ก.ย. 64132,700.00
จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด สายทางบ้านนางไหล้ บัวระเพ็ชร ถึงบ้านนางหน้อย อาดแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097332639)13 ก.ย. 64139,300.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดและวางท่อ คสล. สายบ้านนางราตรี ทนันชัย ถึงบ้านนายเสมอ ม้าชัย หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097015699) 01 ก.ย. 64 250,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดและวางท่อ คสล. ซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097012743)01 ก.ย. 64117,300.00
จ้างปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนางรัชนีวรรณ โฮชิ ถึงบ้านนางพร ตุ้ยดา หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087563774) 26 ส.ค. 64 250,000.00
จ้างปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (จำนวน 2 สายทาง) หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087568034) 26 ส.ค. 64 110,900.00
จ้างปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายทางวัดห้วยหอยดอยมงคล ถึงบ้านนายประยูร ทนันชัย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087568524) 26 ส.ค. 64 250,000.00
จ้างปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายทางบ้านนางอรนพ เชียงเนาว์ ถึงสะพานข้ามลำน้ำแม่หล่าย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087569229) 26 ส.ค. 64 263,000.00
จ้างปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์(จำนวน 3 สายทาง) หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087570241) 26 ส.ค. 64200,000.00
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านปง ตำลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087545984) 25 ส.ค. 64 208,000.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087212064)11 ส.ค. 64129,600.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด สายลำเหมืองทุ่งปง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057414343) 28 พ.ค. 2564 250,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด สายลำเหมืองนานายจำรัส โยธาดี ถึงหน้าวัดทุ่งล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057414726)28 พ.ค. 2564250,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด สายลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057137742)12 พ.ค. 2564500,000.00
จ้างก่อสร้างเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งพัง ลำห้วยจำฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037403205)22 มี.ค. 2564140,000.00
จ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายลำเหมืองชาญชัย หมู่ที่ 7,11,13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037270533)16 มี.ค. 2564499,100.00
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเพื่อการเษตร สายลำเหมืองชาญชัย ม.7 ,11, 13 ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่24 ก.พ. 2564499,100.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า (ห้องสำนักปลัดและห้องกองคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64027259015)22 ก.พ. 2564700,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดและวางท่อ คสล. สายบ้านนางราตรี ทนันชัย ถึงบ้านนายเสมอ ม้าชัย หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027350267)19 ก.พ. 2564250,000.00 
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,355 ตารางเมตร16 ก.ย. 25633,049,348.86
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และขุดคลอกหน้าฝาย – หลังฝาย และขุดลอกแก้มลิงหลังฝาย หมู่ที่ 5, 824 ส.ค. 2563711,100.00
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และขุดลอกหน้าฝาย-หลังฝาย ลำน้ำห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 1324 ส.ค. 2563689,700.00
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ 113 ส.ค. 2563791,700.00
โครงการต่อเติมอาหารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า (ห้องกิจการสภา)02 ก.ค. 2563610,800.00
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,6,9 จำนวน 3 ช่วง18 ก.พ. 25638,237,524.18

By huaima

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *