ที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านห้วยม้า ถนนสุนทรนิวาส ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000 โดยอยู่ห่างจากอำเภอเมืองแพร่ไปทางทิศเหนือ   ประมาณ 17 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1134  ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  590  กิโลเมตร  มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ 45.27  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  28,294  ไร่  

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เป็นที่ราบลุ่ม สำหรับทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะเป็นภูเขาสูง พื้นใช้ในการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกพืชไร่ ประชาชนส่วนใหญ่จะตั้งหลักแหล่งที่อยู่อาศัยในพื้นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้่ำที่สำคัญคือ ลำน้ำห้วยม้า และลำน้ำแม่หล่าย

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศในเขตพื้นที่ตำบลห้วยม้า จัดอยู่ในลักษณะแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูฝนหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Savanna) บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตร่องอากาศเขตร้อน (Intertropical Convergence Zone) ปริมาณและการกระจายของฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภทคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกชุกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่นำเอาอากาศหนาวและแห้งแล้งจากประเทศจีนมาปกคลุมทั่วบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยนอกจากนี้เนื่องมาจากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดแพร่เป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาจึงทำให้สภาพอากาศแตกต่างกันมาก
ภูมิอากาศเป็นแบบเมืองร้อนชื้น (Tropic) มี 3 ฤดูกาล ได้แก่

  1. ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 40.40 องศาเซลเซียส
  2. ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุกมากในเดือนกันยายน ปริมาณฝนตก โดยเฉลี่ยประมาณ 1,050 มิลลิเมตร
  3. ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 7 องศาเซลเซียส

ประชากร

ประชากร ( ข้อมูลจากสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2564 )
1) จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,689 ครัวเรือน
2) ประชากรทั้งสิ้น 4,469 คน แยกเป็นชาย 2,176 คน หญิง 1,689 คน
จำนวนครัวเรือนและประชากรตำบลบ้านปงแยกตามเพศ

ข้อมูลจากรายงานจำนวนประชากร ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2564

ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ข้อมูลจากรายงานจำนวนประชากร ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2564

ประชากรตำบลบ้านปง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2564

พื้นที่ (ตร.กม.)พ.ศ.2560พ.ศ.2561พ.ศ.2562พ.ศ.2563พ.ศ.2564
45.275,4675,2585,5904,4694,469

3) จำนวนประชากรที่พิการหรือทุพลภาพหรือป่วยเรื้อรังในเขตพื้นที่ คน
4) ความหนาแน่นของประชากร 98 คน / ตร.กม. (45.27 ตร.กม.)

By huaima

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *