วันที่นำขึ้นเรื่อง
03 มี.ค. 2565การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
03 มี.ค. 2565การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
03 มี.ค. 2565การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
03 มี.ค. 2565การขอต่ออายุในอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
03 มี.ค. 2565การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
03 มี.ค. 2565การขอนุญาตก่อสร้างอาคารมาตรา 21
03 มี.ค. 2565การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
03 มี.ค. 2565การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
03 มี.ค. 2565การขอใบอนุญาตประกอบกิจการับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
03 มี.ค. 2565การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
03 มี.ค. 2565การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
03 มี.ค. 2565การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
03 มี.ค. 2565การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า – ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
03 มี.ค. 2565รขอนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
03 มี.ค. 2565การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
03 มี.ค. 2565การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
03 มี.ค. 2565การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
03 มี.ค. 2565การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
03 มี.ค. 2565การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
03 มี.ค. 2565การรับชำระภาษีป้าย
03 มี.ค. 2565การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
03 มี.ค. 2565การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
03 มี.ค. 2565การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
03 มี.ค. 2565การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
03 มี.ค. 2565การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชย
กิจชนิดที่กฎหมายกำหยดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
03 มี.ค. 2565การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
กรณีผู้ขดจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
03 มี.ค. 2565การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
03 มี.ค. 2565การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ่นส่วนจดทะเบียน
(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
03 มี.ค. 2565การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขดจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
03 มี.ค. 2565การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
03 มี.ค. 2565การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
03 มี.ค. 2565การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
03 มี.ค. 2565การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
(ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

By huaima

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *