หมวดหมู่: กองการศึกษา

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กน…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564*** โดยคณะกรรมการจะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับต่อไป