Home

ผลงาน/กิจกรรม

กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
IM-22-09-2566-01

คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำ “สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566” โดยส่งเจ้าหน้าที่ หรือ “คุณมาดี” ลงพื้นที่สัมภาษณ์ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2566 เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร รวมถึงลักษณะของการทำการเกษตรจากเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตรทุกราย ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมขอความร่วมมือผู้ถือครองทำการเกษตรทุกท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อประเทศมีข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่สำคัญและจำเป็นอย่างเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในประเทศ และสามารถเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ได้

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ
IM-08-09-2566-01

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสรรหาและเลือกสรรฯ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หลักเกณฑ์การให้ทุน-2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564*** โดยคณะกรรมการจะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับต่อไป
แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยม้า
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
                 แบบฟอร์ม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ขอจองคิวเพื่อติดต่อขอรับบริการ
ขอให้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
ขออนุญาตใช้สถานที่
หรือห้องประชุม
ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์
ลิงค์ที่น่าสนใจ