Home

ผลงาน/กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2566 มีกำหนด 15 วันหากผู้ใดมีญัตติจะเสนอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าพิจารณา สามารถเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
IM-24-04-2566-01

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า พ.ศ. 256

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ
IM-19-12-2565-01

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสรรหาและเลือกสรรฯ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนังานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (กลุ่มผู้มีทักษะ)
แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยม้า
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
                 แบบฟอร์ม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ขอจองคิวเพื่อติดต่อขอรับบริการ
ขอให้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
ขออนุญาตใช้สถานที่
หรือห้องประชุม
ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์
ลิงค์ที่น่าสนใจ