นายสิทธิชัย    ชัยสุรัตน์     
  นายก อบต.ห้วยม้า     
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
    
  

จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

      1. มีพื้นที่เป็นที่ราบเหมาะสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์
      2. มีเส้นทางคมนาคมและอาณาเขตติดต่อกับชุมชนเมืองและอำเภอได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
      3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
         ได้แก่  ม่อนแก้ว ม่อนเด็ง
      4. มีแหล่งกักเก็บน้ำ ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยหอย อ่างเก็บน้ำห้วยหิน
      5. มีพื้นที่ซึ่งเอื้อต่อการทำอุตสาหกรรมขนาดกลางที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
          เช่น  ถั่วเหลือง  ข้าวโพด เป็นต้น

# # # # # # # # # # # # # # # # # #