นายสิทธิชัย    ชัยสุรัตน์     
  นายก อบต.ห้วยม้า     
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
    
  


(1) จำนวนบุคลากร
บุคลากรทั้งหมด  จำนวน  59 คน แบ่งเป็น
        • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  รวมทั้งหมด  28  คน  ประกอบด้วย
                - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                         จำนวน    1  คน
                - รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                  จำนวน    1  คน
                - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                    จำนวน    1   คน
                - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                          จำนวน   25 คน
        • คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   ประกอบด้วย
                -  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                  จำนวน  1 คน
                - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                            จำนวน  2 คน
                -  เลขานุการผู้บริหาร                                                       จำนวน  1 คน
        • ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า    
รวมทั้งหมด  39 คน  ประกอบด้วย
        สำนักงานปลัด อบต.    จำนวน  25 คน
                -  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล            จำนวน  1 คน
                -  หัวหน้าสำนักงานปลัด                           จำนวน  1 คน
                -  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   จำนวน  1 คน
                -  นักวิชาการศึกษา      จำนวน  1  คน
                -  นักพัฒนาชุมชน        จำนวน  1  คน
                -  นิติกร                          จำนวน  1  คน
                -  นักวิชาการเกษตร     จำนวน  1   คน
                -  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          จำนวน  1 คน
                -  เจ้าพนักงานธุรการ         จำนวน   1    คน 
                -  เจ้าหน้าที่ธุรการ              จำนวน   1    คน
                -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    จำนวน   2    คน
                -  ผู้ดูแลเด็กเล็ก                 จำนวน   6    คน
                -  ภารโรง                             จำนวน   1    คน
                -  คนงานขับรถยนต์            จำนวน   1   คน
                -  คนงานขับรถบรรทุกน้ำ,รถขยะ      จำนวน   1   คน
                -  คนงานเก็บขยะ    จำนวน  3 คน
                -  แม่บ้าน                 จำนวน  1 คน

        ส่วนการคลัง    จำนวน     8 คน
                - หัวหน้าส่วนการคลัง                       จำนวน   1 คน
                - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      จำนวน   1 คน
                - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้             จำนวน  1 คน
                - เจ้าพนักงานพัสดุ                            จำนวน  1 คน
                - เจ้าหน้าที่พัสดุ                                 จำนวน  1 คน
                - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จำนวน  2 คน
                -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้       จำนวน  1 คน

        ส่วนโยธา     จำนวน  5 คน
                - หัวหน้าส่วนโยธา            จำนวน   1    คน
                - นายช่างโยธา 6ว            จำนวน  1     คน
                - นายช่างโยธา 4              จำนวน   1    คน
                - ผู้ช่วยช่างโยธา               จำนวน   1    คน
                - คนงานไฟฟ้า,ประปา       จำนวน  1    คน

(2) ระดับการศึกษา
                • ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  4/1 คน
                • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวน  2/2 คน
                • ปวส./อนุปริญญา    จำนวน  3 คน
                • ปริญญาตรี     จำนวน  26 คน
                • สูงกว่าปริญญาตรี    จำนวน  3 คน

(3) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
                • ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ไม่รวมเงินอุดหนุน)          12,401,855.47       บาท
                • รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง                       489,368.95       บาท
                • รายได้จากส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้                          11,836,703.80      บาท
                • เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                                          7,623,212.00      บาท
                • เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                      7,460,188.00      บาท