นายสิทธิชัย    ชัยสุรัตน์     
  นายก อบต.ห้วยม้า     
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
    
  

 การศึกษา
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง
      1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า  หมู่ที่ 11
      2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปง  หมู่ที่ 4
• โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง 
      1. โรงเรียนบ้านห้วยม้า  (สุนทรนิวาส)  หมู่ที่ 3
      2. โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล)   หมู่ที่ 4
      3. โรงเรียนวัดทุ่งล้อม  (ทองประชานุเคราะห์)  หมู่ที่ 6
• โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง 
   -  โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม   หมู่ที่  11
• ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  14  แห่ง

 สถาบันองค์กรทางศาสนา
• วัด 5 แห่ง
      1.  วัดสุนทรนิวาส หมู่ที่ 3
      2.  วัดพงษ์ชัย หมู่ที่ 4
      3.  วัดศรีสิทธิ์ หมู่ที่ 5
      4. วัดทุ่งล้อม  หมู่ที่ 6
      5.  วัดวังเย็น    หมู่ที่ 1
• โบสถ์ 1 แห่ง
 -  คริสตจักรร่มพระคุณ    หมู่ที่ 5
• ฌาปนสถาน 5 แห่ง
      1  ฌาปนสถานบ้านวังเย็น         ตั้งอยู่  หมู่ที่  1
      2.  ฌาปนสถานบ้านห้วยม้า     ตั้งอยู่  หมู่ที่  2
      3.  ฌาปนสถานบ้านศรีสิทธิ์  ตั้งอยู่  หมู่ที่  5
      4.  ฌาปนสถานบ้านปง  ตั้งอยู่  หมู่ที่  8
      5.  ฌาปนสถานบ้านห้วยหอย     ตั้งอยู่  หมู่ที่  10
        

สาธารณสุข
• โรงพยาบาล 2 แห่ง
     1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยม้าบ้านศรีสิทธิ์  หมู่ที่ ๕
     2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยม้าบ้านห้วยฮุง   หมู่ที่ ๒
• อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์
• อาสาสมัครสาธารณสุข 14 แห่ง        

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
• สถานีตำรวจ 1 แห่ง
    -  สถานีตำรวจภูธรห้วยม้า
• อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   128  คน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
      • ลำน้ำแม่หล่าย  
      • ลำน้ำห้วยม้า
      • ลำน้ำห้วยฮุง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
      • ฝายกั้นน้ำ      
      • อ่างเก็บน้ำห้วยหอย
      • อ่างเก็บน้ำห้วยหิน
      • สระน้ำ รพช. ห้วยกระถี่
      • ประปาหมู่บ้าน
      • ประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
          -  ประปาผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ 11 
          -  ประปาผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ 1     

 มวลชนจัดตั้ง
      • อาสาสมัครตำรวจบ้าน 1 รุ่น     
      • อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
      • คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล
      • คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
      • กองทุนหมู่บ้าน  14  กลุ่ม
      • ชมรมผู้สูงอายุ  1 ศูนย์