นายสิทธิชัย    ชัยสุรัตน์     
  นายก อบต.ห้วยม้า     
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
    
  

ที่ตั้ง
         องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ โดยอยู่ห่างจากอำเภอเมืองแพร่
ไปทางทิศเหนือ   ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๓๔  ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ  ๕๙๐  กิโลเมตร  หมู่บ้านทั้งหมด  จำนวน  ๑๔  หมู่บ้าน  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

 ทิศเหนือ                  ติดต่อกับตำบลตำหนักธรรม              อำเภอหนองม่วงไข่
 ทิศใต้                       ติดต่อกับตำบลน้ำชำ                          อำเภอเมืองแพร่
 ทิศตะวันออก          ติดต่อกับตำบลบ้านเวียง                    อำเภอร้องกวาง
 ทิศตะวันตก            ติดต่อกับตำบลแม่หล่าย                    อำเภอเมืองแพร่

เนื้อที่
             องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ ๔๕.๒๗  ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ  ๒๘,๒๙๔  ไร่  สำนักงานตั้งอยู่   หมู่ที่ ๑๑  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่   

ภูมิประเทศ
              พื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เป็นที่ราบลุ่ม  สำหรับทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
มีลักษณะเป็นภูเขาสูง  พื้นใช้ในการเกษตรกรรม  เช่น ทำนา ปลูกพืชไร่ ประชากรส่วนใหญ่จะตั้งหลักแหล่ง
ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ราบลุ่ม     มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ ลำน้ำห้วยม้า และลำน้ำแม่หล่าย

              จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  มี ๑๔  หมู่บ้าน ดังนี้

  จากตารางประชากรในตำบลห้วยม้า มีครัวเรือนทั้งหมด  ๒,๑๔๔  ครัวเรือน    ประชากรทั้งหมด ๖,๗๒๙  คน 
  แยกเป็นชาย ๓,๒๗๑  คน   หญิง ๓,๔๕๘  คน     ความหนาแน่นเฉลี่ย  ๑๔๙.๐๓ คน/ตารางกิโลเมตร

  หมายเหตุ : จำนวนประชากร ที่มีอยู่จริงตามข้อมูลสถิติ   ณ  เดือน  มิถุนายน  ๒๕๕๓