นายสิทธิชัย    ชัยสุรัตน์     
  นายก อบต.ห้วยม้า     
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
    
  

สภาพทั่วไป 
                       กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปี ๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ ทำให้สภาตำบล (นิติบุคคล) ได้ประกาศขึ้นเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้ยกฐานะจากสภาตำบล
ห้วยม้า เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา
 ๑๐ ปี (ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ลงวันที่ ๒๕
 ธันวาคม ๒๕๓๙) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานองค์การ
 บริหารส่วนตำบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่) ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน
 ๒๕๕๑ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กเป็นองค์การ
 บริหารส่วนตำบลขนาดกลาง